Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z Gotowymi Projektami Ogrodów, HomeGarden Ogrody Wnętrza Łupkowa 12, 43-318 Bielsko-Biała, z dnia 12 stycznia 2018 roku

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.homegarden.pl;
  4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.homegarden.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez HomeGarden Ogrody Wnętrza, Łupkowa 12 43-318 Bielsko Biała, NIP- 7122656076,  Regon 060646847;
  5. Towar – gotowe projekty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy HomeGarden Ogrody Wnętrza a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  10. Gotowy Projekt Ogrodu- już wykonany projekt ogrodu znajdujący się w bazie danych HomeGarden Ogrody Wnętrza. Projekt może być wykonany w formacie 2D (kolorowe plansze) i 3D (kolorowe plansze i wizualizacje graficzne)- zgodnie z opisem Towaru na stronie.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  adresem www.homegarden.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.homegarden.pl prowadzony jest przez  HomeGarden Ogrody Wnętrza Łupkowa 12, 43-318 Bielsko-Biała. NIP- 7122656076,  Regon 060646847

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady sprzedaży Gotowych Projektów Ogrodów:

a) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa

b) skrzynka mailowa

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa HomeGarden Ogrody Wnętrza,  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie SKLEPU serwisu  www.homenarden.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest przejście całego procesu zakupów  od wyboru Towaru do Złożenia Zamówienia- w kolejnych krokach,  zgodnie z formułą dostępna na stronie.

3.2. Proces zakupów nie wymaga rejestracji na stronie.

3.3. Warunkiem dokonania zakupów jest podanie w zamówieniu danych osobowych Klienta niezbędnych do wysyłki Towaru. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Sklep Internetowy jedynie w celu realizacji zamówienia i do czasu wysyłki zamówionego produktu, następnie są usuwane.

3.4. HomeGarden Ogrody Wnętrza może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w Zamówieniu w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez HomeGarden Ogrody Wnętrza zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię HomeGarden Ogrody Wnętrza.

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla HomeGarden Ogrody Wnętrza,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV.Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową  www.homegarden.pl/sklep , dokonać wyboru projektu, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”  – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) planowanego czasu dostawy,

4.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z  HomeGarden Ogrody Wnetrza, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

4.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail  zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Wiadomość zwiera również numer konta do przedpłaty.

4.7. Kolejnym etapem jest wysłanie przez Sklep dodatkowej spersonalizowanej wiadomości z potwierdzeniem zamówienia na wybrany projekt, potwierdzeniem kosztów dostawy (lub ich braku) i formy wysyłki.

4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V.Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Warunkiem wysłania zamówienia jest  podanie przez Kupującego poprawnych danych adresowych. Każde złożone poprzez stronę www.homegarden.pl zamówienie, zostaje potwierdzone odpowiednią informacją wysyłaną przez system na podany podczas składania zamówienia adres email. Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma prawo do sprawdzenia poprawności tych danych i ich poprawienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się pocztą elektroniczną w formacie PDF (bez dodatkowych opłat) lub  przesyłką pocztową w imieniu kupującego, który opłaca koszty związane z wysyłką projektu. Koszty wysyłki  wynoszą jak w załącznikach; zamieszczonych w opisie każdego projektu.  Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.  Jeśli dane adresowe zostały błędnie podane przez Kupującego i błąd ten uniemożliwia dostarczenie przesyłki, koszty powrotu przesyłki do  HomeGarden Ogrody Wnetrza i ponownej wysyłki pod poprawny adres dostawy ponosi Kupujący.

5.3 Przy tak udzielonym pełnomocnictwie kwota opłaty za wysyłkę nie będzie uwzględniana na fakturze. Uwzględnione tam będą tylko koszty towaru. HomeGarden Ogrody Wnętrza nie świadczy bowiem wobec Klienta usługi transportowej i nie odnosi z tego tytułu żadnych zysków.

5.4. Termin realizacji dostawy wynosi w sezonie ogrodniczym od marca – kwietnia od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia/pobranie lub wpłynięcia wpłaty na konto sklepu/przelew.

5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  www.homegarden.pl oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego; 31 1090 2688 0000 0001 2417 8195

(Bank Zachodni WBK )

b) gotówką przy odbiorze na miejscu HomeGarden Ogrody Wnętrza

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy do momentu wysłania zamówienia, aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed zmianą statusu zamówienia na “wysłany”. Termin automatycznego prawa do odstąpienia od umowy wygasa z momentem zmiany statusu zamówienia na “wysłane”.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [1] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane faksem lub pocztą elektroniczną). Pismo powinno zawierać dane kupującego oraz numer zamówienia.

VIII. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przed zmiana statusu paczki na “wysłany” zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1.HomeGarden Ogrody Wnętrza  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ogrody@homegarden.pl  HomeGarden Ogrody Wnętrza zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Bezpieczeństwo danych osobowych.

10.1. Dane osobowe Kupującego, (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu, nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom nie związanym z realizacja zamówienia.

10.2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie tych danych w celach tylko i wyłącznie realizacji zamówienia.

10.3. W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych i wejściu w życie tzw. RODO, w dniu 25. maja 2018 roku, informujemy, że:

 Na naszej stronie została zaktualizowana Polityka Prywatności, która obejmuje wszystkie nowe obowiązki informacyjne, które mamy wobec Klienta jako administrator jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO.

Zamieszczona poniżej Polityka Prywatności informuje m.in. jak wykorzystujemy oraz chronimy dane osobowe naszych Klientów.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  HomeGarden Ogrody Wnętrza, a  Klientemw rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI zgodna z RODO